DATABUILD Όροι Χρήσης


Εισαγωγή

Η χρήση της παρούσας εφαρμογής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και διέπεται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που παρατίθενται στη συνέχεια.
Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμογής υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθένα πρόσωπο που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτήν.
Με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση της εφαρμογής.
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες Όρους.


Τα στοιχεία μας

Η παρούσα εφαρμογή δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία μας με την επωνυμία «ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «DATAGRID», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 25, Τ.Κ. 16562, τηλ. επικοινωνίας 210 4827 296, email: info@datagrid.gr.


Η εφαρμογή

Η εφαρμογή «DATABUILD» είναι μία έξυπνη, απλή και φιλική στο χρήστη εφαρμογή της εταιρείας DATAGRID, η οποία τοποθετεί στον χάρτη (Google Maps) τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις οργανισμών, παρέχοντας στο χρήστη ενημέρωση και δυνατότητα οργάνωσης πληροφοριών, ενώ επιπλέον υπολογίζει και καταγράφει την ενεργειακή κατανάλωση και τις αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάθε κτηρίου ή εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει δημόσιες πληροφορίες, όπως τις συντεταγμένες, την ονομασία και τις φωτογραφίες κτιρίων και εγκαταστάσεων οργανισμών.
Η εφαρμογή δεν περιέχει διαφημίσεις, ούτε χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό διαφήμισης με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, η παρούσα δεν αποτελεί εφαρμογή ειδήσεων.
Η εφαρμογή απευθύνεται σε ενήλικες, καθώς και σε ανήλικους ηλικίας 15 ετών και άνω.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο και η δομή της εφαρμογής, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων καλυπτόμενων ενδεχομένως από πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας DATAGRID και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, όπως ισχύουν.
Η εφαρμογή διατίθεται στους χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση. Ο χρήστης της εφαρμογής απαγορεύεται να κάνει χρήση του περιεχομένου της για εμπορικούς σκοπούς. Η δημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της εφαρμογής, εν όλω ή εν μέρει, δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου εταιρείας.


Κακόβουλες ενέργειες

Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας εφαρμογής μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια.


Περιορισμός ευθύνης

Ο χρήστης προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην εφαρμογή με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
Παρότι η εταιρεία μας καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του περιεχομένου της εφαρμογής παραμένει διαρκώς διαθέσιμο, ακριβές και επίκαιρο, δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων της εφαρμογής ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Συνεπώς, η DATAGRID δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου της παρούσας εφαρμογής.
Η DATAGRID δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για νομικές απαιτήσεις ούτε για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση της εφαρμογής.


Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την εφαρμογή χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης ενέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του χρήστη της εφαρμογής. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτής προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση της εφαρμογής από τον χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά από τα μέρη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.


Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο των όρων χρήσης ή για εν γένει θέματα της εφαρμογής ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα, παρακαλούμε όπως αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@datagrid.gr.